Kat mülkiyeti söz konusu olduğu yerlerde bağımsız bölümlere tahsis edilen mülkiyet payıdır.


Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden 1/100, 1/200 ölçeklerde yürürlükte bulunan imar plan ve mevzuatına göre düzenlenen taslak projedir. Proje neyin nerede kullanılacağını gösterir ve tüm kriterleri net ortaya koyacak kararları içerir.


Binanın inşa edilen alanlar toplamıdır. Bu alana tabii zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar, her nevi hava bacaları ve saçaklar dahil edilmez. Duvar kalınlıkları, şaft boşlukları, ortak alanlar dahil kat alanıdır.


Bkz. K.A.K.S.


Riskli yapının yeniden projelendirilirken yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, teknik şartnameler, iş güvenliği gibi standartlara uygun olarak yapılmasından sorumlu ilgili uzman. Bir inşaat mühendisi ya da mimar yapının fenni mesuliyetini alarak projenin teknik uygulama sorumlusu olabilir.


Herhangi bir taşınmazın üzerinde birden çok kişinin hakkının olduğunu gösteren tapu çeşididir. Ayrıntılı bir mülkiyet söz konusu değildir, dolayısıyla banka kredisine uygun değildir ve anlaşmazlık çıkarsa uğraştırıcı bir sürece sebep olur.


Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma.


Yerine koyma, yerine kullanma.


İmar plan ve yönetmeliğine göre o arsanın nasıl kullanılabileceğini gösteren belgedir.


K.A.K.S. (emsal)e göre net arsa büyüklüğüne oranlı olarak hesaplanan ve tüm katların o arsanın tabi olduğu yönetmeliklere göre hesaba dahil edilen kısımlarının toplam alanı.


Kat mülkiyetli tapudur. İnşaat sürecinde binanın şartlara uygun olarak yapılmasından ötürü belediyenin kontrolü sonrasında verilir.


Kat alanı kat sayısının kısaltması. Başka bir adı da “Emsal”dir. Bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler ve yapının tüm katlarının alanlarının toplamının parsel alanına oranından elde edilen bir sayıdır.  KAKS veya emsal imar planı ve notlarında aksine bir hüküm yoksa net parsel alanı üzerinden hesaplanır.


Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır.


Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bağımsız bölümler üzerine kurulan mülkiyet hakkına sahip kişiler için kullanılan terimdir. Ev sahipleri kat malikidir.


Eşit, denk, eş değer.


Yangın, deprem, savaş ve sel gibi önceden tahmin edilemeyen durumlar olduğu gibi, herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşın önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında gelişen beklenmedik olaylardır. Bunlar ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk gibi durumlardır.


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki Mülki İdare sınıfına mensup olarak kamu hizmetinde bulunan kişilerdir. Örneğin illerde vali, ilçelerde de kaymakamlar mülki amirdir.


Ortak kullanım alanları, duvar kalınlıkları, şaft boşlukları hariç, üzerinde yürünebilen döşemelerin toplam alanı.


Kat holleri, apartman giriş holleri, otoparklar, kapıcı daireleri, kazan daireleri, depolar, merdivenler, yangın merdivenleri ve yangın holleri için ayrılan alanlar.


Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, bakanlık veya idare tarafından afet ve acil durum yönetimi başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan alandır. (6306 sayılı kanundaki tanımı)


Riskli alan içinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılardır. (6306 sayılı kanundaki tanımı)


6306 sayılı kanunda belirtilen “riskli yapı” tanımına göre, riskli olduğuna inanılan yapıların tespitinin yapılmasını sağlayan rapordur. Raporun alınması için kat maliklerinden birinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlardan birine başvurması yeterlidir.


İdare ile yapılan yazılı anlaşma.


Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeler.


Aynı binada yer alan ve aynı niteliklere sahip daireler arasında dairenin açıklığı, gün ışığı alma durumu, cephesinin baktığı yön, manzara görüp görmemesi, bulunduğu kat vb. kriterler nedeniyle oluşan fiyat farkıdır.


Taban alanı kat sayısı kısaltması. Arsa üzerine yapılacak inşaatın taban oturum alanının arsaya oranıdır.


Yapıyı, binayı boşaltma. Riskli yapıyı her türlü borçlarını ödeyerek boş olarak teslim etme.


Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.


Bildirim. İdari makamlarca durumun resmi olarak yazılı bir biçimde maliklere bildirilmesi.


Kurmak, ortaya çıkarmak, oluşturmak.


Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği, her türlü madde ve mamul, usul ve hizmet standartlarıdır. Üretimde uygulanması zorunlu olan standartlarla, tüketicinin can güvenliğinin korunacağı, kalite seviyesi yüksek ürünler üretilmesi amaçlanmaktadır.


Güncellemelerden haberdar olabilmek ve rehberin basılı versiyonunu indirebilmek için formu doldurunuz.
Bu formu doldurarak ISMD ve YTONG'dan e-posta alımını kabul etmiş sayılırsınız.