RİSKLİ BİNA YIKIM SÜRECİ

Riskli olduğu tespit edilen ve itiraz süreci sonunda bu durumu kesinleşen binaların yıktırılması kanunun emredici hükmüdür.

Binanın yıkılabilmesi için ortak karar protokolünün tüm kat maliklerince (%100) imzalanmış olması gerekmektedir. Bina ortak karar protokolüyle 2/3 çoğunluk sağlandıktan sonra, müteahhitle anlaşarak dönüşüm sürecini başlatma yetkisine sahip olunsa da, binanın yenilenmek üzere yıkımının başlatılması için ortak karar protokolünün bütün kat maliklerince imzalanması ve noterde tasdiklenmesi gerekmektedir.

Riskli binanızın yıkım işlemlerini başlatabilmek için bina yıkım ruhsatı başvurusu yapmalısınız. Proje hazırlanıp sözleşme imzalandıktan sonra, riskli binanızın yıkılabilmesi için hak sahiplerinden en az birinin ya da yasal temsilci olarak müteahhidin belediyeye binanın yıkımı için başvurarak yıkım ruhsatını alması şarttır.

Eğer binanızı yaptırmak için bir müteahhitle anlaştıysanız, yıkım sürecini müteahhit sizin yerinize yönetecektir

BİNA YIKIM RUHSATI NASIL ALINIR?
Bina yıkım ruhsatı almak için bir dilekçe ve gerekli diğer belgelerle belediyenin ilgili birimine başvuru yapılır. (Kadıköy Belediyesi için bu bölüm Yapı Denetim Müdürlüğü’dür.)

Bina yıkım ruhsatına başvurabilmek için binanın tamamen boş olması gerekir. Söz konusu tahliye sadece yapı maliklerini değil, taşınmazda yaşayan tüm kiracıları da kapsar! 

YIKIM RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER ŞÖYLEDİR:

 1. Dilekçe
 2. Tapu bilgileri (tapu malik listesi)
 3. İmar durumu
 4. Riskli yapı olduğuna ilişkin rapor
 5. Bağlı bulunduğu binanın elektrik (AYEDAŞ), doğalgaz (İGDAŞ), su (İSKİ), telefon, internet vb. aboneliklerinin iptal edildiğine ilişkin belgeler
 6. Hissedarların noter tasdikli onayı (muvafakat)
 7. Emlak vergisi ilişik kesme yazısı
 8. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil belgesi
 9. Harç makbuzu (en son aşamada istenir)
 10. Binanın fotoğrafı (binanın boş olması gerekmektedir)

Yapının fenni mesulü varsa tüm maliklerin muvafakkatname vermesi şartı yoktur! Yıkım sorumlusu olarak fenni mesul belirlenmişse, diğer maliklerin muvafakatı aranmadan Belediye Başkanlığınca altı iş günü içerisinde yıkım ruhsatı düzenlenecektir. Yönetmeliğe göre yıkım ruhsatının düzenlendiği tarihten en geç bir ay içinde başlaması gerekir.

Tüm hak sahiplerinin uzlaşması durumunda, riskli yapınızı yıktırma sürecinizi en hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz . Uygulama sürecinde malikler arasında bir sıkıntı yaşanmadan oybirliği sağlanması halinde, taşınmazı tahliye ettiklerini belgeledikleri ve yukarıda belirtilen süreçleri tamamladıkları takdirde malikler, 60+30 günlük süreleri beklemeden yıkım ruhsatını alabilecek ve yeniden yapım sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

YIKIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Tapusuna “riskli” şerhi konmuş bina, 6306 sayılı kanun gereği, 60 gün içinde yıkılmalıdır. Bu süreç şu şekilde işlemektedir:

 • Yapı maliklerinden en az birinin ilgili belediyenin Yapı Denetim Müdürlüğü’ne başvurusuyla yıkım ruhsatı işlemleri başlatılır.
 • Yapı Denetim Müdürlüğü yıkım ruhsatını 6 iş günü içerisinde düzenler.
 • Yıkım ruhsatı çıktıktan sonra hak sahiplerinin 60 gün içerisinde yapılarını yıktırmış olmaları gerekir.
 • Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” maliklere bildirilerek, 30 günden az olmak kaydıyla ek süre verilir.
 • Verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından bildirilir.
 • Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
 • İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar halinde müdürlüğe bildirir.
 • Yukarıda belirtildiği şekilde yıkımı gerçekleştirilemeyen riskli yapılar bakanlıkça veya ilgili belediyenin Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce yıkılır veya yıktırılır.

Binanızı kendiniz yapıyorsanız, kira yardımı almak için binanın yıkılmasından sonra belediyenin ilgili birimine başvuruda bulunabilirsiniz.

Güncellemelerden haberdar olabilmek ve rehberin basılı versiyonunu indirebilmek için formu doldurunuz.
Bu formu doldurarak ISMD ve YTONG'dan e-posta alımını kabul etmiş sayılırsınız.