1 DÖNÜŞÜME KARAR VERME VE HAK SAHİPLERİYLE ANLAŞMA
Sürecin en rahat, değişkenliğe en açık kısımdır. Proje ile ilgili tüm kararları prensipte verebilirsiniz.
Yeni binanın avan projesinin hazırlanması ya da (varsa) proje tekliflerin incelenmesi
Hazırlanan taslak şartname ve sözleşme üzerinden müteahhit ile (prensipte) anlaşma

2 HAREKETE GEÇME
Sürecin en riskli ve kaygan zemini! Yasa ve yönetmeliklerde olabilecek değişikliklerden etkilenememek için bu süreci kısa tutmanızda fayda var.
Riskli yapı tespit raporuna başvurma
DİKKAT! Bu aşamadan sonra geri dönüş yoktur!
Raporun Onaylanması
Yıkılacak
Güçlendirilecek

3 PROJELENDİRME
Proje yapım süreci resmi olarak başlar. Yapım ruhsatınız çıkana kadar olacak herhangi bir imar değişikliği sürecinizi etkileyebilir.
Yapım ruhsatının alınması
DİKKAT! Yapım ruhsatını alana kadar kazanılmış bir hakkınız yoktur!
Proje uygulamasının başlangıcı
İskanın alınması

DÖNÜŞÜME KARAR VERME VE HAK SAHİPLERİYLE ANLAŞMA

Kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde binanızı yenileme süreci içerisinde kendinizi en rahat hissedeceğiniz bölüm, riskli yapı tespit raporuna kadar olan başvuru süreci olacaktır. Çünkü burası karar verme sürecidir. Bu süreci de kendi içinde üçe ayırabiliriz.

 1. Taraflar arasında anlaşma ve ekip kurma
 2. Ekibinizdeki profesyonellere danışma
 3. Taslak sözleşmenin ve teknik şartnamenin hazırlanması

TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA VE EKİP KURMA

Yenileme sürecini başlatmadan önce tüm kat malikleri ve onların kanuni temsilcileriyle konu hakkında uzlaşı sağlanması, rahat bir dönüşüm süreci geçirmeniz açısından ilk ve en önemli adımdır. Bu bağlamda, kat malikleri ve temsilcileri olarak yapının geleceği hakkında ortak karara vardıktan sonra, sürecin ilerleyen evrelerinde teknik ve hukuki konularda danışmak üzere profesyonellerden oluşacak bir ekip kurmanız gerekir. Bu ekipte, teknik şartname ve teknik plan çizimlerini okuyup incelerken size destek verecek bir mimar ve özellikle sözleşme ile teknik şartname hazırlama sürecinde hukuki olarak danışabileceğiniz bir avukat olmalıdır.

EKİBİNİZDEKİ PROFESYONELLERE DANIŞMA

Riskli yapınızın dönüşüm sürecini başlatmadan önce bir mimarla veya mimarlık firmasıyla iletişime geçmenizi ve avan (ön) projeler hakkında uzman görüşü almanızı tavsiye ederiz. Danışmanlık alacağınız mimarlık firması, yenilenecek binanın avan projesini kendisi çizebileceği gibi, anlaşacağınız müteahhitlik firmasının size sunacağı plan ve projeleri de teknik olarak inceleyebilir.

Bu süreçte, yapı sözleşmesi taslağının ve teknik şartnamenin hazırlanmasında ya da müteahhidin size sunacağı sözleşme ve teknik şartnamenin yorumlanmasında sizinle birlikte çalışacak bir avukata danışmalısınız.

TASLAK SÖZLEŞMENİN VE TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI

Kentsel dönüşüm sürecinde mal sahipleri ile müteahhit arasındaki anlaşmazlıklar en çok arsa payları ve m2 dağılımlarında çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm sürecini başlattıktan sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklardan dolayı sıkıntı yaşamamak adına, özellikle mal sahiplerinin %100 uzlaşma sağladıktan sonra süreci başlatmaları çok önemlidir. Uzlaşma sağlayabilmek için, yenilenecek binanızın avan proje çizimlerini ve teknik şartnamesini teknik ekibinizdeki mimara taslak olarak hazırlatmanız gerekir.

Bina ortak karar protokolünü imzalamadan önce arsa paylarınızın doğru dağıtıldığından emin olmalısınız!Bina ortak karar protokolü aşaması ve sonrasındaki önemli bir başka husus, arsa paylarının doğru bir şekilde belirlenmesidir. Arsa payı, ortak mülkiyetin bağımsız alanlara yansıyan paylarıdır ve kentsel dönüşüm uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biridir. Eğer arsa değerinizin doğru yansıtılmadığını düşünüyorsanız ve diğer mal sahipleriyle uzlaşmaya varamıyorsanız, bu konuyla ilgili tespitin yapılması için dava açabilirsiniz.

Aynı şekilde, hazırlanan avan proje ve teknik şartname doğrultusunda oluşacak sözleşmenin de avukatla birlikte taslak olarak yazılmasına başlanabilir. Alınan tüm kararlar ve taslak belgeler bina ortak karar protokolüne işlenmelidir. Mal sahipleri ile müteahhit arasında özellikle arsa paylaşımı ve m2 dağılımı üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra, riskli yapı tespit raporuna başvurularak kentsel dönüşüm süreci başlatılabilir.

Açtığınız dava sonucunda, eğer arsa paylarının bağımsız bölümlere adil dağıtılmadığı tespit edilirse, söz konusu arsa payları uzlaşma yoluyla yeniden düzenlenmelidir. Bu hususta, arsa paylarının, kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kayıt edildiği tarihteki değerleriyle oranlı olup olmadığı saptanmalıdır.

Arsa paylarınızı bina ortak karar protokolü imzalanmadan önce kontrol edip, düzenlemeyi yaptırmalısınız!Bina ortak karar protokolü aşaması ve sonrasındaki önemli bir başka husus, arsa paylarının doğru bir şekilde belirlenmesidir. Arsa payı, ortak mülkiyetin bağımsız alanlara yansıyan paylarıdır ve kentsel dönüşüm uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biridir. Eğer arsa değerinizin doğru yansıtılmadığını düşünüyorsanız ve diğer mal sahipleriyle uzlaşmaya varamıyorsanız, bu konuyla ilgili tespitin yapılması için dava açabilirsiniz.

Örneğin, aynı yapıdaki 80 metrekarelik daire ile 110 metrekarelik dairenin arsa payları aynı gösterilmiş olabilir. Yasada geçerli olan ölçüt arsa paylarıdır, hanede kaç kişinin yaşadığının önemi yoktur. Arsa paylarının ve/veya daire alanlarının eşit olmadığı durumlarda mülk sahipleri, yeni yapının alan paylaşımında mevcut arsa payları mı yoksa mevcut net/brüt alan metrekareleri üzerinden mi anlaşacaklarına en baştan uzlaşarak karar vermelidir.

Yapı sözleşmesinin hazırlanması ve teknik şartname yazımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken diğer konuların detayları için lütfen D. bölümünü inceleyiniz!

HAREKETE GEÇME SÜRECİ

İdeali, kentsel dönüşüm süreci başlamadan önce tüm mal sahiplerinin konu hakkında kendi aralarında anlaşmış olmasıdır. %100 anlaşma sağlandıktan sonra profesyonel ekiple birlikte yeni binanın projesi, projeye uygun teknik şartname ve sözleşme hazırlanır.

Hazırlanan bu sözleşme ve şartnameyle müteahhit arayışına çıkılır. Verilen tüm bu kararlar ve uygulamalar apartman karar defterine işlenebilir. Karar defterine işlenen maddelerin noter tasdiki olmadığı sürece yasal bağlayıcılığı yoktur ama prensipte sağlanacak anlaşmalar için kullanılabilecek bir yöntemdir. Fakat unutulmamalıdır ki, riskli yapı tespit raporuna başvurup dönüşüm süreci başlatıldıktan sonra verilen kararları içerecek yapı sözleşmesi ve teknik şartname taraflarca noter huzurunda imzalanmalıdır.

RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA BAŞVURU SÜRECİ

Riskli yapı rapor tespiti için kişiler (ya da yasal temsilciler) bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit için başvurabilir. Riskli rapor tespiti yapan kurumların güncel listesini kontrol edilebilir.

Riskli yapı sürecini başlatmadan önce tüm hak sahipleriyle uzlaşma sağlayınız! Riskli yapı tespit raporu sürecini başlatmak için bir kat malikinin başvurusu yeterlidir. Ancak komşularınızla anlaşmanız ve süreci birlikte başlatmanız, ileride doğabilecek anlaşmazlıkları önlemek adına daha doğru bir tercih olur. Çünkü riskli yapı tespit raporu başvurusundan itibaren süreçten dönüş yoktur.

Riskli yapı tespit raporuna başvurmadan önce binanızın takyidatlı döküm belgesini almalısınız! Takyidatlı döküm belgesi, mülkünüzün üzerinde herhangi bir şerh ya da borç gibi yapıya dair kısıtlayıcı bir durum olup olmadığını gösterir. Yapınızın üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı durum olması, binanızın yenilenmesini etkileyebilir. Bu belgeyi almak için, bağlı bulunduğunuz belediyenin tapu dairesine başvurmalısınız.

TAKYİDATLI DÖKÜM BELGESİ NASIL ALINIR?

 1. Belediyelerin ilgili tapu müdürlüğüne takyidatlı döküm belgesini almak için tapu kayıt örneği başvurusu yapmanız gereklidir.
 2. Ziraat Bankası veya Halk Bankası’na belirlenen oranda yatırdığınız harcın dekontuyla birlikte, tapu dairesinden Tapu Kayıt Örneği almak üzere başvurunuzu yapabilirsiniz.
 3. Bu başvuruyu tüm bina adına bir kişinin yapması yeterlidir. Başvuru için bizzat ya da vekaleten müracaat edebilirsiniz.
RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA BAŞVURU MASRAFLARINI KİM KARŞILAYACAK?
Riskli yapıların tespitiyle ilgili masraflar, binanın büyüklüğüne, yapılacak tespitlerin yoğunluğuna göre ilgili kurumlarca belirlenen bedel üzerinden hesaplanır. Riskli yapı tespit raporunun tespit masrafı, tespiti talep eden kat maliki tarafından karşılanmaktadır. Riskli yapı tespit raporu almak için bireysel olarak başvuruyorsanız, masraflarını siz karşılayacaksınız. Diğer kat malikleriyle ya da müteahhitle mutabakata varılırsa, tespit masrafları ortaklaşa ya da müteahhit tarafından karşılanabilir.
RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Riskli yapı tespit raporuna, bütün kat maliklerinin ortak kurul kararıyla başvurmanız önerilse de bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatıyla bu tespit yapılabilir. Riskli yapılar, 6.3.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

BAŞVURU ÇN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER SE ŞUNLARDIR:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Mülk sahibi tapu fotokopisi
 3. Mülk sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Takyidatlı dökümünüzün aslı
 5. Başvuruda bulunan vekil ise vekalet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Başvuruda bulunan şirket ise şirket resmi evrakları ve şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Riskli yapı tespit raporuna başvurmak için ödeme yapmalısınız! Bu belgeler ile birlikte riskli yapı tespiti yapacak lisanslı firmaya başvurmak ve başvuru için gerekli olan ücreti yatırmak gerekmektedir. Ödemeniz gereken yaklaşık ücreti hesaplayabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2016 yılı birim fiyatlarını kontrol edebilirsiniz.

rehber2

 Tüm süreç boyunca yasa ve yönetmeliklerin güncel halini takip etmelisiniz ! Riskli yapı tespit raporuna başvurmanızın ardından meydana gelebilecek her türlü yasa ve yönetmelik değişiklikleri sizin sürecinizi de etkilemektedir. Bundan dolayı, ilgili yönetmelik ve yasaların güncel hallerinin takip edilmesi gereklidir.

ANLAŞAMAMA DURUMUNDA NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Deprem risk raporunun bakanlıkça onayıyla “riskli” ilan edilen binanız kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak tekrar yapım sürecine girecektir. Raporun tebliğinden sonra, 15 gün içerisinde ilgili rapor kararına itiraz edilmezse, kanunen 60 gün içerisinde tüm hak sahiplerinin (kat malikleri), binadaki hisse oranlarına göre 2/3 çoğunlukla bina ortak karar protokollerini hazırlatıp bakanlık onayına sunmaları gerekir.

rehber55

Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Yapılacak uygulama kapsamında malikler tarafından:

 • Parsellerin tevhit edilmesine,
 • Münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına
 • Yeniden bina yaptırılmasına
 • Payların satışına
 • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usullerle yeniden değerlendirilmesine karar verilebilir

Bina ortak karar protokolünde, yeni binanızın nasıl yapılacağı, kim tarafından yapılacağı, binadaki yeni dağılımın nasıl olacağı, eğer binanıza takviye güçlendirme yaptıracaksanız (4/5 çoğunluk gereklidir) kime yaptırılacağı gibi kararların alınıp bakanlığa sunulması gerekmektedir.

Deprem risk raporu bakanlıkça onaylanıp tapuya riskli yapı şerhi düşüldükten sonra, tapu müdürlüğü riskli yapıdaki kat maliklerine bilgi amaçlı resmi yazı (tebligat) gönderir. Resmi yazının maliklere ulaşmasından sonra, kat malikleri olarak, 15 gün içerisinde rapor sonucuna (yapı risklidir ya da yapı riskli değildir kararına) itiraz etme hakkınız vardır.

RAPORA NASIL İTİRAZ EDERİM?
Tapu müdürlüğü tarafından yapılan tebligatın tarihinden itibaren 15 gün içinde, rapor kararına itiraz etmek isteyen malikler veya yasal temsilcileri, riskli yapı tespitine karşı il müdürlüğüne dilekçeyle başvurmalıdır.Bu başvurudan sonra, bakanlıkça o il için belirlenmiş teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporu tekrar incelenir ve yapıyla ilgili son karar verilir. Belirlenen bu teknik heyet, bakanlık teşkilatından ikisi inşaat mühendisi en az 3 üye ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 akademik üyeyle toplam 7 kişiden oluşmaktadır.Teknik heyetin yaptığı inceleme sonucunda, yapının risksiz bulunması suretiyle itirazın kabul edilmesi halinde, müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak yapı üzerindeki “riskli” ibaresi kaldırılır.

Yapılan inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi ya da itiraz süresi içerisinde riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi halinde tespit kesinleşir ve yıkım sürecine girilir.

Riskli olduğu kesinleşen yapıların yıktırılması için müdürlük tarafından belediye ve il özel idaresine yazı yazılır.

BÜTÜN MALİKLERCE OYBİRLİĞİYLE KARAR VEREMİYORUZ, NASIL ANLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ?
6306 sayılı kanunda belirtilene göre: “Toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda riskli yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, yapılacak uygulamaya, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.” Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sürecine girilmiş ve kanunlara göre en az 2/3 çoğunlukla bina ortak karar protokolü imzalanmış olmasına rağmen, binanın yeniden yapılmasına yanaşmayan hissedarlar, noter tebligatı aracılığıyla, apartmanda gerçekleştirilecek yönetim kuruluna çağırılır.

Yönetim kurulunda alınan karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir.

Tebliğde, 15 gün içinde kararı kabul etmeyenlerin arsa paylarının, ilgili kanuna göre, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulüyle satılacağı, satış gerçekleşmezse bakanlıkça Hazine adına alınacağı belirtilir.

AÇIK ARTIRMA USULÜ
Satış işlemi için ilk olarak SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme firması tarafından binanın gayrimenkul değeri belirlenmektedir.

Bu değer üzerinden anlaşmak istemeyen hisse sahiplerinin payları kentsel dönüşüm müdürlüğüne iletilir.

Öncelikle binanın kat sahipleri arasında açık artırma yoluna bu fiyat üzerinden gidilir, eğer burada da sonuç çıkmazsa, aynı fiyatla kamulaştırma yoluna gidilir.

Açık artırma yoluyla gerçekleştirilen hisse payı alışverişinde eğer hisseye talip olan kişi ödemeyi zamanında yapmazsa mahkeme yolu açıktır.

Böylece, %100 mutabık kalan yeni hisse sahiplerinin kararıyla yapılan anlaşmaya göre uygulama gerçekleştirilir.

En az 2/3 imzanın toplanması sonrasında bina ortak karar protokolü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilir ve imzası olmayan kişiler için 15 gün süre tanınır.

59

PROJELENDİRME

Riskli yapı tespiti sonucunda tapu müdürlüğünde binanız için “riskli” şerhi düşüldükten sonra verilen yasal sürede %100 anlaşmaya varıp bina ortak protokolünü imzalarsanız, yapınızı yaptırmak üzere daha önceden anlaştığınız müteahhitle noter huzurunda sözleşme ve teknik şartnameyi imzalayarak binanızın yeniden projelendirme sürecini başlatabilirsiniz.

Bina ortak karar protokolü hak sahiplerinin kendi aralarında toplanıp apartman yönetim karar defterine yeni binaları için almış oldukları kararları yazdıkları bir protokol değildir! Mutlaka bir avukat tarafından hazırlanmalı ve hazırlandıktan sonra bakanlığa sunulmalıdır. Bina yönetim karar defterlerinin hukuki olarak geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması gerekmektedir.

Bina ortak karar protokolünün nihai imzalanmış son hali bir avukat tarafından hazırlanıp bakanlığa resmi olarak iletilmelidir! Bina ortak karar protokolüyle binada %100 çoğunluk sağlansa dahi, protokolün mutlaka bir avukat tarafından hazırlanıp bir nüshasının bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde, bakanlık riskli binanızın yıkımı için sorumluluk almadığınız veya binada 2/3 çoğunluğu oluşturamadığınız sonucuna vararak, 60 gün içinde resmi yazıyla tahliye edip riskli binanızı yıkabilir.

Verilen süreler içinde bina ortak karar protokolü gerekli çoğunlukla imzalanmazsa, bakanlık binanızını bizzat yıkar!  Bina ortak karar protokolü için gerekli çoğunluk sağlanamazsa, maliklere bakanlıkça ek süre verilir; bu süre içerisinde de gerekli çoğunluğa ulaşılamazsa, bakanlık binanızı yıkar ve yıkım masraflarını kat maliklerinden hisseleri oranında tahsil eder.

SÖZLEŞMENİN VE TEKNİK ŞARTNAMENİN NOTER HUZURUNDA İMZALANMASI

Yapım sürecini başlatmadan önce, karar verme aşamasında yazılmaya başlanan sözleşme taslağını şimdi tüm hak sahipleri, ekibinizde bulunan avukat, mimar, müteahhit firma ve diğer tüm aktörlerle birlikte tekrar incelemelisiniz.

Binanızın yerine yapılacak yeni projenin planının okunması ve teknik şartnamenin değerlendirilmesi konusunda bir mimara danışmalısınız. Noter huzurunda imzalayacağınız sözleşme bağlayıcı olduğundan, sözleşmenin tüm maddelerini titizlikle inceleyip sizi her türlü olasılığa karşı bilgilendirecek bir hukuk firmasına danışmadan imza atmamalısınız. Teknik şartname ve sözleşmenin nihai haline, projeyi yaptıracağınız müteahhit firmayla birlikte tüm hak sahipleri olarak noter huzurunda atacağınız imzayla yeni binanızın yapım sürecini başlatabilirsiniz.

Yapı sözleşmesinin hazırlanması ve teknik şartname yazımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken diğer konuların detayları için lütfen D. bölümünü inceleyiniz!

RİSKLİ BİNA YIKIM SÜRECİ

Riskli olduğu tespit edilen ve itiraz süreci sonunda bu durumu kesinleşen binaların yıktırılması kanunun emredici hükmüdür.

Binanın yıkılabilmesi için ortak karar protokolünün tüm kat maliklerince (%100) imzalanmış olması gerekmektedir. Bina ortak karar protokolüyle 2/3 çoğunluk sağlandıktan sonra, müteahhitle anlaşarak dönüşüm sürecini başlatma yetkisine sahip olunsa da, binanın yenilenmek üzere yıkımının başlatılması için ortak karar protokolünün bütün kat maliklerince imzalanması ve noterde tasdiklenmesi gerekmektedir.

Riskli binanızın yıkım işlemlerini başlatabilmek için bina yıkım ruhsatı başvurusu yapmalısınız. Proje hazırlanıp sözleşme imzalandıktan sonra, riskli binanızın yıkılabilmesi için hak sahiplerinden en az birinin ya da yasal temsilci olarak müteahhidin belediyeye binanın yıkımı için başvurarak yıkım ruhsatını alması şarttır.

Eğer binanızı yaptırmak için bir müteahhitle anlaştıysanız, yıkım sürecini müteahhit sizin yerinize yönetecektir

BİNA YIKIM RUHSATI NASIL ALINIR?
Bina yıkım ruhsatı almak için bir dilekçe ve gerekli diğer belgelerle belediyenin ilgili birimine başvuru yapılır. (Kadıköy Belediyesi için bu bölüm Yapı Denetim Müdürlüğü’dür.)

Bina yıkım ruhsatına başvurabilmek için binanın tamamen boş olması gerekir. Söz konusu tahliye sadece yapı maliklerini değil, taşınmazda yaşayan tüm kiracıları da kapsar! 

YIKIM RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER ŞÖYLEDİR:

 1. Dilekçe
 2. Tapu bilgileri (tapu malik listesi)
 3. İmar durumu
 4. Riskli yapı olduğuna ilişkin rapor
 5. Bağlı bulunduğu binanın elektrik (AYEDAŞ), doğalgaz (İGDAŞ), su (İSKİ), telefon, internet vb. aboneliklerinin iptal edildiğine ilişkin belgeler
 6. Hissedarların noter tasdikli onayı (muvafakat)
 7. Emlak vergisi ilişik kesme yazısı
 8. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil belgesi
 9. Harç makbuzu (en son aşamada istenir)
 10. Binanın fotoğrafı (binanın boş olması gerekmektedir)

Yapının fenni mesulü varsa tüm maliklerin muvafakkatname vermesi şartı yoktur! Yıkım sorumlusu olarak fenni mesul belirlenmişse, diğer maliklerin muvafakatı aranmadan Belediye Başkanlığınca altı iş günü içerisinde yıkım ruhsatı düzenlenecektir. Yönetmeliğe göre yıkım ruhsatının düzenlendiği tarihten en geç bir ay içinde başlaması gerekir.

Tüm hak sahiplerinin uzlaşması durumunda, riskli yapınızı yıktırma sürecinizi en hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz . Uygulama sürecinde malikler arasında bir sıkıntı yaşanmadan oybirliği sağlanması halinde, taşınmazı tahliye ettiklerini belgeledikleri ve yukarıda belirtilen süreçleri tamamladıkları takdirde malikler, 60+30 günlük süreleri beklemeden yıkım ruhsatını alabilecek ve yeniden yapım sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

YIKIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Tapusuna “riskli” şerhi konmuş bina, 6306 sayılı kanun gereği, 60 gün içinde yıkılmalıdır. Bu süreç şu şekilde işlemektedir:

 • Yapı maliklerinden en az birinin ilgili belediyenin Yapı Denetim Müdürlüğü’ne başvurusuyla yıkım ruhsatı işlemleri başlatılır.
 • Yapı Denetim Müdürlüğü yıkım ruhsatını 6 iş günü içerisinde düzenler.
 • Yıkım ruhsatı çıktıktan sonra hak sahiplerinin 60 gün içerisinde yapılarını yıktırmış olmaları gerekir.
 • Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” maliklere bildirilerek, 30 günden az olmak kaydıyla ek süre verilir.
 • Verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından bildirilir.
 • Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
 • İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar halinde müdürlüğe bildirir.
 • Yukarıda belirtildiği şekilde yıkımı gerçekleştirilemeyen riskli yapılar bakanlıkça veya ilgili belediyenin Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce yıkılır veya yıktırılır.

Binanızı kendiniz yapıyorsanız, kira yardımı almak için binanın yıkılmasından sonra belediyenin ilgili birimine başvuruda bulunabilirsiniz.

Güncellemelerden haberdar olabilmek ve rehberin basılı versiyonunu indirebilmek için formu doldurunuz.
Bu formu doldurarak ISMD ve YTONG'dan e-posta alımını kabul etmiş sayılırsınız.